Soroksári álláslehetőség

A Rézöntő utcai bölcsőde kisgyermeknevelő-gondozó munkakörre írt ki pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A tartalom a hirdetés után folytatódik

A munkavégzés helye:
1238 Budapest, Rézöntő utca 22.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Kisgyermekek napközbeni ellátása, gondozása, kapcsolattartás a családokkal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, kisgyermeknevelői szakképesítés,
büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg
cselekvőképesség, magyar állampolgárság
egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása,
bölcsődei gyermekcsoportban szerzett tapasztalat, jó szervező készség
Elvárt kompetenciák:
önálló, felelősségteljes, gyors, pontos munkavégzés; jó kommunikációs készség, empátia, szakmai felkészültség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz,
motivációs levél,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 11/A.§ (8) bekezdés),
iskolai végzettséget/képesítést igazoló okiratok másolata,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mile – Király Beatrix bölcsődevezető nyújt, a 06-1-287-0115-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető részére a takacsne.juhasz.ildiko@szgyi23.hu e-mail címre.
Személyesen: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető, 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató, a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell bemutatni.